Obchodní podmínky2018-07-23T14:10:40+00:00

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Toto jsou obchodní podmínky Jana Charamzy, podnikajícího na základě živnostenského oprávnění a zapsaného v Živnostenském rejstříku v Praze, IČO: 70139725 (dále jen „JCH“) pro poskytování služeb v oblasti sportovních či jiných níže definovaných aktivit (dále jen „OP“).

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi JCH a osobou, která má zájem o účast na níže specifikovaných aktivitách (dále jen „účastník“).
 2. Aktivitou se pro účely těchto OP rozumí jakákoliv sportovní aktivita, výuka, kurz, teambuildingová aktivita či jiná aktivita určená pro volný čas účastníků nabízená či organizovaná JCH (dále jen „aktivita“).
 3. Ustanovení těchto OP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi účastníkem a JCH, na základě které se JCH zavazuje poskytnout služby týkající se aktivity či zprostředkovat účastníkovi účast na vybrané aktivitě (dále jen „smlouva o aktivitě“). JCH nebude akceptovat žádnou objednávku aktivity, ve které by účastník přímo či nepřímo vylučoval znění těchto OP. Tyto OP jsou součástí veškerých smluv o aktivitě bez ohledu na způsob uzavření (písemně, ústně, prostřednictvím internetových stránek, e-mailem), je-li na tuto skutečnost účastník při uzavírání smlouvy o aktivitě upozorněn (odkazem v textu smlouvy, na vydané účtence za uhrazenou aktivitu, vyvěšením na internetových stránkách, apod.).
 4. Je-li aktivita objednána pro třetí osoby – účastníky (firemní akce pro zaměstnance, dárkové certifikáty, apod.), dochází k uzavření smlouvy o aktivitě samotnou účastí daného účastníka na aktivitě, kterou mu objednatel objednal. Objednatel má v takovém případě povinnost podrobně seznámit jím vybraného účastníka s podmínkami těchto OP a dalšími pokyny JCH týkajícími se aktivit.
 5. Práva a povinnosti ze smlouvy o aktivitě jsou dány zejména těmito OP. Práva a povinnosti lze sjednat odchylně od ustanovení těchto OP pouze, jsou-li výslovně zmíněna ve smlouvě o aktivitě. Odchylná ujednání ve smlouvě o aktivitě mají přednost před ustanoveními těchto OP.
 6. Znění OP může JCH libovolně měnit či doplňovat; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.
 7. Právní vztah mezi JCH a účastníkem se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 8. Účastník registrací, rezervací/koupí konkrétní aktivity prostřednictvím webového rozhraní www.znamenilva.cz (dále jen „internetová stránka“) nebo podpisem smlouvy o aktivitě potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi souhlasí.
 9. Uzavřením smlouvy o aktivitě účastník stvrzuje, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání v účasti na vybrané aktivitě.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

JCH sděluje, že:

 1. Poskytovatelem aktivit je Jan Charamza, kontaktní adresa: Přemyslovská 1406/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 70139725, email: ●, telefon ●.
 2. Za uzavření smlouvy na dálku přes internetovou stránku si JCH neúčtuje žádné poplatky; účastník však může být povinen uhradit poplatky (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jeho poskytovateli internetového či telefonického připojení.
 3. Ceny aktivit jsou na internetové stránce uváděny včetně veškerých daní a poplatků stanovených právními předpisy.
 4. Účastník je povinen zaplatit zálohu, je-li o to JCH požádán za účelem plnění smlouvy o aktivitě.
 5. Dojde-li k uzavření smlouvy o aktivitě na dálku prostřednictvím internetové stránky nebo e-mailu a je-li účastník spotřebitel, má právo od smlouvy o aktivitě odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy o aktivitě, za předpokladu, že nedošlo k rezervaci termínu aktivity, či nedošlo k zahájení účasti na aktivitě. Dojde-li k rezervaci konkrétního termínu či zahájení aktivity, nemá účastník právo od smlouvy o aktivitě odstoupit s ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvy na využití volného času účastníka, které jsou poskytovány v určeném termínu (viz. § 1837 písm. a) občanského zákoníku).
 6. V případě, že účastník má stížnost, může tuto uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 1 výše, nebo se může obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo obchodní inspekci.
 7. JCH není ve vztahu k účastníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Uzavření smlouvy o aktivitě

 1. Smlouva o aktivitě je uzavírána mezi JCH a účastníkem zpravidla elektronicky prostřednictvím internetové stránky, kde účastník vyplní objednávku týkající se určité aktivity (a to přímo pro účastníka nebo pro třetí osobu formou dárkového certifikátu). Dále je možné smlouvu o aktivitě uzavřít konkludentně počátkem účasti na aktivitě – viz. článek 1 bod 4 těchto OP. Součástí každé uzavřené smlouvy o aktivitě jsou i tyto OP.
 2. Prostřednictvím internetové stránky uzavírá účastník smlouvu o aktivitě tak, že vybere požadovanou aktivitu, vyplní všechny požadované údaje, potvrdí závaznost těchto OP a prostřednictvím internetové stránky odešle objednávku. Účastník bere odesláním na vědomí, že je povinen uhradit cenu za aktivitu a že účast na aktivitě je možná až po plném zaplacení její ceny. Objednávka je po doručení potvrzení (akceptace) od JCH účastníkem neodvolatelná. Údaje uvedené v objednávce považuje JCH za správné.
 3. Smlouva o aktivitě, která není uzavřena osobně s JCH, je uzavřena v okamžiku, kdy JCH objednávku akceptuje a účastníkovi potvrdí (e-mailem) její přijetí. V případě vyčerpání kapacit, volných míst, či z jiných závažných důvodů je JCH oprávněn objednávku odmítnout. Pokud mezi tím došlo i k uhrazení ceny aktivity, je JCH povinen vrátit veškeré obdržené finanční prostředky účastníkovi, a to do 7 dnů od odmítnutí objednávky.
 4. Nabídka aktivit uveřejněná na internetové stránce či v jiných propagačních materiálech JCH není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná objednávka účastníka.
 5. Místo konání aktivity určuje JCH, pokud není místo předem uvedeno v nabídce dané aktivity, či není dáno účastníkovi na výběr z více míst.
 6. Doba konání aktivity je sjednána mezi smluvními stranami e-mailem či jinou vhodnou formou po uhrazení plné ceny aktivity účastníkem. V případě dárkového certifikátu je rezervaci doby konání možné provést nejpozději do data uvedeného v certifikátu, v ostatních případech do 6 měsíců od uzavření smlouvy o aktivitě. Pokud v této lhůtě účastník neprovede rezervaci doby, platí, že se účastník aktivity vzdává bez nároku na náhradu.

4. Cena a platební podmínky

 1. Aktivity se poskytují za úplatu, kterou je účastník povinen uhradit před jejich konáním. Formu úhrady volí účastník při objednávce aktivity nebo na základě dohody s JCH. Dárkový certifikát je platný až plným uhrazením jeho ceny.
 2. Ceny za poskytnutí aktivit jsou určeny ceníkem JCH, uveřejněným na internetové stránce. Pro účastníka je vždy závazná cena dohodnutá ve smlouvě o aktivitě. JCH je oprávněn ceník kdykoliv změnit, tato změna se však nedotýká již uzavřených smluv o aktivitě.
 3. Základní cena aktivit nezahrnuje cenu za doručení dárkového certifikátu. Podle zvoleného způsobu dopravy zásilky uhradí účastník rovněž příslušný paušální poplatek za dopravu v závislosti na jím zvoleném způsobu dopravy. Výše tohoto příplatku je účastníku sdělena při vyplňování objednávky.

5. Dárkové certifikáty

 1. Dárkový certifikát vystavený JCH, opravňuje osobu v něm uvedenou k účasti na aktivitě při splnění všech podmínek stanovených pro danou aktivitu. V dárkovém certifikátu je uvedena identita osoby účastníka podle objednávky. JCH je oprávněn žádat uvedení více identifikačních údajů, pokud je to nutné k účasti na aktivitě. Není-li v dárkovém certifikátu uvedeno výslovně jinak, je nepřenosný na jinou osobu.
 2. Dárkový certifikát je platný do data na něm uvedeném. V rámci této doby je držitel certifikátu oprávněn účastnit se aktivit v něm uvedených. V případě, že držitel certifikátu nevyužije aktivitu po dobu platnosti certifikátu, platí, že se účasti na aktivitě vzdává bez nároku na náhradu. Zaplacená cena kryje již vniklé náklady JCH s vystavením certifikátu, komunikaci s externími poskytovateli, apod.
 3. Poškozený certifikát je neplatný a nelze jej využít za účelem účasti na aktivitě. V případě většího poškození (jakékoliv poškození viditelných i neviditelných ochranných prvků certifikátu či kódu, chybějící část certifikátu nad 10% plochy) není výměna možná a účastník ztrácí právo na účast na aktivitě. JCH nenese odpovědnost za ztrátu, zničení či odcizení certifikátu. Účastník je však povinen o takové události bezodkladně informovat JCH.

6. Obecná pravidla konání aktivit

 1. JCH může změnit místo konání aktivity či jiné podmínky konání aktivity (za předpokladu zachování základních parametrů aktivity). O této změně je povinen účastníka informovat bez zbytečného odkladu, a to zasláním e-mailové zprávy či jinou vhodnou formou.
 2. Ze závažných důvodů (zejména kvůli nezpůsobilým povětrnostním podmínkám, či jiným událostem vyšší moci, jako je vznik ohniska nákazy nebezpečnou chorobou, vyhlášení ochranného nebo zakázaného pásma pro vstup osob, povodeň či záplava, požár nebo jeho následky, stávka, rozumně nepředvídané technické selhání, apod.) může JCH zrušit konání aktivity, a je-li to možné, nabídnout účastníkům nový termín jejího konání. O této změně je povinen účastníka informovat bez zbytečného odkladu, a to zasláním e-mailové zprávy či jiným vhodným způsobem. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit aktivity v žádném navrhovaném náhradním termínu, či termín aktivity pro svůj charakter není možné posunout, má účastník nárok na vrácení již zaplacené ceny aktivity (či ceny nevyčerpané části, dojde-li ke zrušení až po zahájení aktivity). JCH neodpovídá za škody či dodatečné náklady, které účastníkovi v důsledku tohoto postupu vzniknou.
 3. Jde-li o aktivitu, kterou je technicky možné poskytnout pouze v celku a není možné ji rozdělit na více časových úseků, pak účastí na aktivitě v rozsahu alespoň 60% předpokládaného časového trvání se aktivita považuje za poskytnutou či dokonanou.
 4. V případě onemocnění či jiné absence instruktora aktivity může JCH nahradit takovéhoto instruktora jiným instruktorem se stejnou či obdobnou kvalifikací.
 5. V případě zmeškání účasti na rezervované aktivitě nemá účastník právo na účast na aktivitě v náhradním termínu, na vrácení ceny aktivity (popř. její poměrné části), ani na jinou náhradu. Zaplacená cena kryje již vzniklé náklady JCH s přípravou účasti účastníka na aktivitě a ostatní související náklady.
 6. Účastník je oprávněn stornovat svoji účast na rezervované aktivitě za následujících podmínek:
  • dojde-li ke stornování aktivity nejpozději 5 pracovních dnů před sjednaným termínem dané aktivity (v příslušný den do 17:00), je možné sjednat nový termín aktivity (rezervaci) bezplatně.
  • po uplynutí výše uvedené lhůty pro storno již stornování s bezplatným posunutím termínu není možné a uplatní se ujednání o zmeškání účasti podle výše uvedeného bodu 5 tohoto článku 6.
  • bez ohledu na tyto lhůty je možné účast na aktivitě stornovat v případě závažného onemocnění či úrazu účastníka, které mu brání v účasti na aktivitě, které bude doloženo potvrzením od lékaře. V takovém případě má účastník nárok na bezplatné sjednání nového termínu aktivity, a v případě, že tyto zdravotní překážky prokazatelně trvají či budou trvat déle než 3 měsíce, pak má účastník nárok na vrácení 100% z ceny aktivity.
 1. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na aktivity konané pouze v předem přesně určeném termínu. U těchto aktivit nelze měnit čas a datum účasti a storno takové aktivity tedy není možné. V případě zmeškání účasti na takovéto aktivitě platí výše uvedený bod 5 tohoto článku 6.
 1. Stornováním rezervace účastník neodstupuje od smlouvy o aktivitě. Pro jednotlivé aktivity mohou být storno podmínky stanoveny zvlášť, a v takovém případě mají přednost před storno podmínkami dle těchto OP.
 2. Před zahájením aktivit může JCH požadovat ověření totožnosti osoby, která se k účasti na aktivitě dostavila. Bez ověření totožnosti není možné některé aktivity poskytnout, což účastník bere na vědomí a zavazuje se o tom poučit i osoby, jejichž identitu uvede v objednávce. Totožnost se prokazuje předložením platného občanského průkazu, řidičského průkazu, či cestovního pasu. V případě, že v důsledku nesplnění podmínky identifikace osoby nebude aktivita poskytnuta, nemá účastník nárok na jakoukoliv náhradu.
 3. Veškerých aktivit se účastník nebo jím určený držitel certifikátu, účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost nebezpečí. Účastník musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích, které jsou součástí popisu každé aktivity, popř. budou účastníkům sděleny ústně před zahájením dané aktivity.
 4. V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na aktivitě nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit JCH a ihned ukončit svoji účast v dané aktivitě.
 5. Účastník je povinen se při samotné aktivitě podřídit bezvýhradně pokynům JCH, či jeho instruktorů a dalších osob poskytujících služby účastníkům na straně JCH. V opačném případě, je JCH oprávněn účastníka vyloučit z účasti na aktivitě bez nároku účastníka na jakoukoliv náhradu.
 6. JCH odepře účastníkovi účast na aktivitě i v případě, že účastník popř. další osoby s ním přítomné bude bezprostředně před zahájením aktivity pod vlivem alkoholu nebo drog. V tomto případě nemá účastník nárok na jakoukoliv náhradu.
 7. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit aktivity pouze s výslovným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. V odůvodněných případech, zejména u osob mladších 15 let, je nutné zajistit na náklady účastníka i doprovod a dohled dospělé osoby, odsouhlasený jejím zákonným zástupcem.
 8. Účastník bere na vědomí, že aktivity mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem JCH. Účastník dále bere na vědomí, že fotografie či videa, na kterých jsou skupiny účastníků a které neobsahují jejich identifikaci, mohou být uveřejněny na internetové stránce nebo v jiných propagačních materiálech JCH.

7. Odpovědnost za újmu

 1. JCH odpovídá účastníkům za újmu na zdraví či majetku, pokud takováto újma byla způsobena zástupci JCH úmyslně nebo v důsledku nedbalosti a v souvislosti s aktivitou.
 2. JCH neodpovídá za újmu na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.
 3. JCH neodpovídá za újmu na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů JCH či jeho instruktorů.
 4. Účastník odpovídá za újmu, kterou způsobí JCH nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na aktivitě.
 5. Účastník je povinen sjednat si na své náklady odpovídající pojištění v souvislosti se svou účastí na aktivitě a tuto skutečnost JCH na jeho žádost doložit.

8. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě hrubého porušení povinností účastníka stanovených v těchto OP nebo ve smlouvě o aktivitě (zejména povinnosti uvedené v článku 6 bod 12 a 13) je JCH oprávněn odstoupit od smlouvy o aktivitě s okamžitou účinností. V takovém případě je účastník povinen zaplatit JCH smluvní pokutu ve výši ceny nevyčerpané části aktivity. Nárok na smluvní pokutu dle předchozí věty bude započten oproti případnému nároku účastníka na vrácení ceny nevyčerpané části aktivity. Toto ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na jakýkoli nárok JCH na náhradu újmy způsobené účastníkem.
 2. Účastník má právo odstoupit od smlouvy o aktivitě v případě hrubého porušení povinností JCH plynoucích z těchto OP nebo z uzavřené smlouvy o aktivitě. Za hrubé porušení povinností je mimo jiné považováno zrušení určité aktivity v dohodnutém termínu z jiných důvodů, než závažné důvody uvedené v článku 6 bod 2, aniž by v přiměřené dodatečné lhůtě (min. 14 dnů) byl stanoven termín nový. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny aktivity, či ceny její nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení až po zahájení aktivity.
 3. Dojde-li k uzavření smlouvy o aktivitě na dálku prostřednictvím internetové stránky nebo e-mailu a je-li účastník spotřebitel, má právo od smlouvy o aktivitě odstoupit i bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy, za předpokladu, že nedošlo k rezervaci termínu aktivity, či nedošlo k zahájení účasti na aktivitě. Dojde-li k rezervaci konkrétního termínu, či zahájení aktivity, nemá účastník právo od smlouvy odstoupit s ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvy na využití volného času účastníka, které jsou poskytovány v určeném termínu (viz. § 1837 písm. a) občanského zákoníku).
 4. V případě, že účastník oprávněně odstoupí od smlouvy o aktivitě bez uvedení důvodu před rezervací termínu aktivity, bude cena aktivity účastníkovi vrácena. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem, kdy odstoupení dojde druhé smluvní straně.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o ochraně osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, jsou uvedeny v samostatném dokumentu, přístupného zde. Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto OP.
 2. Účastník je povinen své osobní údaje poskytnout pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat JCH o změně ve svých osobních údajích.
 3. Pokud nebudou informace označené jako povinné poskytnuty, popř. budou poskytnuty nepravdivě, nebude JCH schopen realizovat své závazky ze smlouvy o aktivitě, má právo od smlouvy o aktivitě odstoupit a nenese v této souvislosti jakoukoliv odpovědnost.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence mezi účastníkem a JCH musí být druhé smluvní straně doručena e-mailem. Účastníku je doručováno na e-mail, který uvedl v objednávce aktivity.
 2. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech JCH a na internetové stránce podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu JCH. Fotografie použité v informačních materiálech (včetně internetových prezentací) k jednotlivým aktivitám jsou pouze informační a orientační; stroje, vybavení, pomůcky, osoby a okolí se mohou ve skutečnosti lišit. Bude-li zajištěna stejná technická funkčnost věci potřebné či spojené s poskytnutím aktivity, nejde o vadu plnění, pokud bude poskytnuta aktivita s věcí či ve věci odlišné, než byla zobrazena na internetové stránce.
 3. Účastník není oprávněn postoupit jakékoliv práva či pohledávky vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou o aktivitě na jakoukoliv třetí osobu.
 4. V případě sporu mezi účastníkem v postavení spotřebitele a JCH může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může účastník v postavení spotřebitele kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených (viz. www.coi.cz). Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení OP neplatné, neúčinné nebo zdánlivé, namísto neplatných, neúčinných nebo zdánlivých ustanovení se uplatní ustanovení, jehož smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost, neúčinnost nebo zdánlivost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.
 6. Tyto OP jsou platné od ● 2018.